Financiële steun

Hoe dien je een aanvraag in?

Aanvragen

Stichting Renesse kan financiële steun verlenen aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport. Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Voor een éénmalige bijdrage kan een verzoek worden ingediend. Neem voor het aavragen van een subsidie de richtlijnen voor het verlenen van financiële steun door. Vorig jaar kende de Stichting Renesse heel wat incidentele bijdragen toe. In bijzondere gevallen wordt structureel bijgedragen in de exploitatie.

Subsidie- en bijdragenregeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidie- en bijdrageregeling wordt verstaan onder:

 1. Subsidie of Bijdrage: Het bedrag dat aan een instelling, organisatie of rechtspersoon wordt toegekend.
 2. Bestuur: Het bestuur van de Stichting Renesse.
 3. Ontvanger: De instelling, organisatie of rechtspersoon die subsidie of een of meerdere financiële bijdrage(n) heeft ontvangen van de Stichting Renesse.

Artikel 1.2 Reikwijdte

 1. Deze subsidie- en bijdrageregeling is van toepassing op de subsidiëring en het verlenen van financiële bijdragen aan instellingen, organisaties of rechtspersonen binnen de gemeente Schouwen-Duiveland, die actief zijn op het gebied van recreatieve, toeristische, culturele, educatieve of sportieve aard of een combinatie hiervan en een algemeen belang dienen.
 2. Het bestuur verleent, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, aan aanvragers een subsidie of bijdrage.

Artikel 1.3 Subsidie- en Bijdrageplafond

 1. Het bestuur stelt jaarlijks het subsidie- en bijdrageplafond op door opstelling van de betreffende begrotingspost.
 2. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld en in behandeling genomen tot dat het voor enig jaar vastgestelde subsidie- en bijdrageplafond is bereikt.
 3. Het bestuur kan een gevraagde subsidie of bijdrage weigeren voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidie- en bijdrageplafond zou worden overschreden.
 4. De aanvragen, die gelet op het beschikbare subsidie- en bijdragebedrag, niet kunnen worden gehonoreerd, kunnen met ingang van 1 januari van het daarop volgende jaar wederom worden ingediend als de weigering uitsluitend is gebaseerd op het bereiken van het subsidie- en bijdrageplafond.

Artikel 1.4 Algemene voorwaarden

 1. In het algemeen worden slechts subsidies of bijdragen verstrekt aan instellingen of organisaties die krachtens hun doelstellingen en zoals blijkt uit hun feitelijke werkzaamheden belangen behartigen op het gebied van recreatie, toerisme, sport, educatie en cultuur en een algemeen belang dienen. Tevens dienen de activiteiten aan te sluiten bij de doelstellingen van de Stichting Renesse.
 2. De subsidie of bijdrage wordt door de ontvanger gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt toegekend.
 3. Wijzigingen in statuten of doelstellingen of het wegvallen van de reden waarom een subsidie of bijdrage is verstrekt, dienen onverwijld door de ontvanger ter kennis van de Stichting Renesse te worden gebracht. Dit dient tevens te geschieden bij het opheffen van een instelling of organisatie, die een subsidie of een bijdrage heeft ontvangen.
 4. Subsidies of bijdragen worden alleen verstrekt aan instellingen, organisaties of rechtspersonen en niet aan natuurlijke personen. Slechts in zeer bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken.
 5. De Stichting Renesse kan voor een periode, langer dan een jaar, een subsidie of bijdrage verlenen en kan eisen stellen aan de duur van de subsidie of bijdrage.
 6. Het is de ontvanger niet toegestaan bedragen en/of goederen om niet aan derden ter beschikking te stellen, behoudens vooraf verkregen toestemming van de Stichting Renesse.
  Eventuele problematiek ten aanzien van Schenkbelasting of het al dan niet vallen onder het Omzetbelastingregime dient door de ontvanger zelf te worden opgelost.

Artikel 1.5 Tijdstip indiening aanvraag, te verstrekken gegevens

 1. De aanvraag om verlening van een subsidie of bijdrage wordt aan het bestuur gericht.
 2. Aanvragen voor een subsidie of bijdrage tot een bedrag van € 50.000,– dienen tenminste twee maanden vóór aanvang van de activiteit waarvoor een bijdrage of subsidie wordt gevraagd, bij het bestuur te zijn ingediend.
 3. Aanvragen voor subsidies of bijdragen, groter dan € 50.000,– dienen uiterlijk op 1 juli van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan, bij het bestuur te worden ingediend.
  De aanvrager dient bij zijn aanvraag de volgende gegevens en/of bescheiden te verstrekken:

  1. Een gespecificeerde begroting van de kosten, indien aanwezig vergezeld van een offerte of offertes.
  2. Een gespecificeerde rekening van baten en lasten over het voorafgaande boekjaar.
  3. Een gespecificeerde balans over het voorafgaande boekjaar.
  4. Een gespecificeerde begroting voor het lopende of komende boekjaar.
  5. Een afschrift van de statuten.
  6. Een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  7. Een omschrijving van de activiteiten en/of producten waarvoor een subsidie of bijdrage wordt aangevraagd.
  8. Een overzicht van andere instanties waar een subsidie of bijdrage is aangevraagd.

Artikel 1.6 Toekenning subsidie of financiële bijdrage

Toekenning van de subsidie of bijdrage(n) vindt plaats onder voorbehoud van realisatie van de activiteit en/of voltooiing van het product ten behoeve waarvan de subsidie of de bijdrage(n) is/zijn aangevraagd.

Artikel 1.7. Verantwoording en (aanvraag tot) vaststelling

 1. Iedere ontvanger is desgevraagd verplicht rekening en verantwoording af te leggen over de wijze waarop de subsidie of de bijdrage(n) is/zijn besteed. Daartoe overlegt de ontvanger op verzoek van het bestuur een activiteitenverslag en een financieel verslag.
 2. Voor toegekende subsidie of een bijdrage hoger dan een bedrag van € 25.000,= is de ontvanger verplicht op de volgende wijze rekening en verantwoording af te leggen en een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij het bestuur:
  a. Binnen 6 maanden na afloop van de activiteit en/of de voltooiing van het product waarvoor de subsidie of de bijdrage(n) is/zijn aangevraagd en toegekend, dient de ontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie of de bijdrage(n) in bij het bestuur;
  b. Tegelijkertijd met de aanvraag tot vaststelling dient de ontvanger een activiteitenverslag en een financieel verslag in:
  • Het activiteitenverslag geeft inzicht in de aard, duur en omvang van de door de ontvanger met de subsidie of bijdrage(n) verrichte activiteiten of gerealiseerde product;
  • Het financiële verslag geeft het bestuur een volledig inzicht in de aanwending en besteding van de toegekende subsidie of bijdrage(n). Verschillen tussen de bij de aanvraag ingediende begroting en de uiteindelijke besteding/aanwending worden toegelicht en verklaard.
 3. Het bestuur stelt de subsidie of bijdrage(n) uiterlijk binnen 2 maanden na indiening van het vaststellingsverzoek vast.
 4. De vaststelling van de subsidie of bijdrage(n) kan niet hoger zijn dan het toegekende subsidiebedrag of de toegekende bijdrage(n).
 5. Het bestuur kan besluiten de toegekende subsidie of bijdrage(n) in te trekken of lager vast te stellen, indien de activiteiten of het product ten behoeve waarvan de subsidie of bijdrage(n) werd(en) toegekend niet zijn gerealiseerd.
 6. De ontvanger zal het door hem aan het bestuur terug te betalen verschil tussen de hem toegekende subsidie of bijdrage(n) en de door het bestuur vastgestelde subsidie of bijdrage(n) uiterlijk binnen 1 maand na dagtekening van het vaststellingsbesluit overmaken op een door het bestuur aan te geven rekeningnummer.

Hoofdstuk 2 Slotbepalingen

Artikel 2.1 Bevoegdheden van het bestuur

 1. Het bestuur kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of ontvanger van een subsidie of een bijdrage.
 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 2.2 Citeertitel en inwerkingtreding

 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidie- en Bijdrageregeling Stichting Renesse.
 2. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is vastgesteld en treedt in de plaats van de “Richtlijnen inzake het aanwenden van gelden van de Stichting Renesse” dd 24 juni 2008.
  Aldus besloten in de bestuursvergadering van 21 september 2016.

K.A. Dalebout, H.J. Simons,

Secretaris. Voorzitter.

Benodigde documenten

Aanvragen voor incidentele financiële steun kunnen in behandeling worden genomen na ontvangst van de volgende bescheiden:

 1. statuten van de vereniging of stichting;
 2. uittreksel handelsregister;
 3. jaarrekening afgelopen 2 boekjaren;
 4. begroting lopend en/of komend boekjaar;
 5. omschrijving en begroting van uw project;
 6. overzicht van andere instanties waar subsidie wordt aangevraagd;
 7. offertes van zaken waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Ga de uitdaging met ons aan!

Stichting Renesse biedt financiële steun aan organisaties, die activiteiten verrichten op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur, educatie en sport.

Deze steun bestaat in de meeste gevallen uit het verlenen van eenmalige subsidies. Voor een eenmalige bijdrage kan een verzoek worden ingediend. Er gelden uiteraard richtlijnen voor het verlenen van financiële steun. Vorig jaar kende de Stichting Renesse heel wat incidentele bijdragen toe.

Team Stichting Renesse