Privacyverklaring

Stichting Renesse, gevestigd aan Jan van Renesseweg 25 4325 GM Renesse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Jan van Renesseweg 25
4325 GM Renesse
0111-461252

www.stichtingrenesse.nl
info@stichtingrenesse.nl

Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt gebruik maken van de bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Renesse verwerkt uw persoonsgegevens doordat u, of de organisatie die u vertegenwoordigt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer
    Het kan zijn dat uw persoonsgegevens van andere organisaties worden verkregen, zoals makelaars of notarissen. Dit vindt enkel op uw eigen initiatief plaats.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Renesse verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

De grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

de noodzaak van het verwerken van de persoonsgegevens i.v.m. het uitvoeren van een overeenkomst, of;
u geeft toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.
U bent verplicht persoonsgegevens aan te leveren indien u een overeenkomst met Stichting Renesse aangaat of (mede)gerechtigde wordt van een reeds bestaande overeenkomst met stichting Renesse. Indien u geen persoonsgegevens wenst aan te leveren kan de betreffende overeenkomst niet tot stand komen of overgenomen worden.

Stichting Renesse maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Renesse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tijdens de duur van met u gesloten overeenkomsten worden uw persoonsgegevens bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Renesse verstrekt gegevens aan derden uitsluitend en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wij vragen u uw toestemming hiervoor. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan instanties buiten de EU.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken voor onze website

Stichting Renesse gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Renesse en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, voor zover die door de Stichting Renesse worden bewaard ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingrenesse.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Indien het voor Stichting Renesse niet zeker is dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Renesse wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Renesse neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan svp contact op via info@stichtingrenesse.nl.